Biomassefyret
Kraftvarmeværk A/S
leverer grøn el og
varme til Aarhus
Biomassefyret Krafvaerk A/S i Lisbjerg

Grøn el og varme til aarhusianerne

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S indvies officielt den 6. november


Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S bliver officielt indviet mandag den 6. november 2017 med deltagelse af bla. energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Værket ligger side om side med forbrændingsanlægget i Lisbjerg og er et markant kendemærke for hele det nordlige Aarhus.
Anlægsarbejdet startede i 2014, og siden juni i år er kraftvarmeproduktion med halm – leveret af lokale landmænd/halmproducenter – som brændsel og leverance til el- og fjernvarmenettene kørt med succes. Det betyder, at aarhusianerne nu også får stabil grøn el og varme fra det biomassefyrede kraftvarmeværk og ikke kun fra Studstrupværket, som i oktober 2016 skiftede fra kul til træpiller. Sammen med den grønne el og varme fra Studstrupværket, varmen fra affaldsforbrændingen m.m., er Aarhus dermed selvforsynende med grøn energi.
Det nye værk er 100 procent ejet af Aarhus Kommune, og med en anlægssum på over en milliard kroner er det blandt de største af sin art i Danmark.

Aarhus Ø set fra oven

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Studstrupværket set fra oven
Aarhus Raadhus

Et stort og avanceret anlæg

Proppet med moderne ”state of the art-teknologi”


Anlægget består af et halmlager med plads til ca. tre døgns forbrug, en kedelbygning, en varmeakkumuleringstank, en ny fælles skorsten for affaldsforbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en plads til håndtering af træflis i situationer, hvor der ikke er halm nok, og halmfyringen suppleres med træflis.

Anlægget er designet til en effektiv udnyttelse af brændslet og høj virkningsgrad bl.a. med varmegenvinding af energien i røggassen. Desuden er anlægget næsten spildevandsfrit, da røggaskondensat oparbejdes til demineraliseret vand, dvs. at røggaskondensatet renses til spædevandskvalitet, hvorefter det kan bruges i værkets kedel og i fjernvarmenettet.

Vi bruger halm og træflis som brændsel

Studstrupværket set fra oven

Fakta

Et stort og avanceret anlæg


  • Indfyret effekt: 110 MW
  • Røggaskondensering giver virkningsgrad over 103 procent
  • Elproduktion: 225.000 MW
  • Varmeproduktion: 600.000 MWh
  • Brændsel: 230.000 ton halm pr. år – leveret af lokale halmproducenter/landmænd
  • Brændsel: 66 lastbiler med halm i døgnet
  • Brændsel: 48 halmballer i timen
  • Lagerkapacitet: 67 timer eller 3.168 halmballer
  • Anlægget kan fyre op til 50 procent træflis
Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S bliver officielt indviet mandag den 6. november 2017

med deltagelse af bla. energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
Aarhus Ø set fra oven

Vejen mod et fossilfrit Aarhus

Visionen er et CO²-neutralt Aarhus i 2030


I 2008 satte Byrådet i Aarhus et ambitiøst mål om en CO²-neutral kommune. Målet har været med til at sætte skub i den grønne omstilling. Så allerede nu, hvor byen er selvforsynende med grøn strøm og varme – og vi dermed sparer 1 ton CO² pr. aarhusianer pr. år – er vi nået rigtig langt. Den nye letbane vil også reducere forbruget af fossil brændsel i den kollektive trafik, kommunens egne bygninger energirenoveres i stor stil, der indfases nye, vedvarende energikilder i energiforsyningen, såsom sol, vind og varmepumper til f.eks. havvand.
Det er alt sammen store skridt på vejen mod et grønt og bæredygtigt Aarhus. Men der er stadig behov for en målrettet indsats for at nå i mål. Klimastrategien – og den tilhørende handlingsorienterede klimaplan – sætter retningen for klimaarbejdet i Aarhus i perioden 2016-2020.

Læs mere om klimastrategi og klimaplan her

En reduceret Co2 udledning er ikke kun til gavn for de 95 % af byens borgere og virksomheder, som er fjernvarmekunder. Det er også til gavn for det globale klima.

Grøn varme og el til borgere og virksomheder

Målet om fossilfri fjernvarme i Aarhus er reelt nået


Siden omlægningen fra kul til træpiller på Studstrupværket, er el- og varmeproduktionen i realiteten grøn. Dermed er Aarhus den første af de helt store byer i Danmark, som kan tilbyde grøn og bæredygtig fjernvarme til de over 95 % af byens borgere og virksomheder, som er fjernvarmekunder.

Med ibrugtagningen af det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg styrkes den grønne fjernvarmeforsyning yderligere, og forsyningen med grøn varme sikres i mange år frem. På den lidt længere bane arbejder Aarhus Kommune hårdt på at udvikle nye løsninger, der tager over for biomassen og den resterende, lille fossile andel i affaldsforbrændingen. Herunder at anvende vedvarende energikilder, såsom sol, vind og varmepumper i energiforsyningen.

Læs om klimavarmeplanen her

Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Aarhus er selvforsynende med grøn strøm og varme.

Dermed sparer vi 1 ton CO2 pr. aarhusianer pr. år.
Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Kristian Würtz,

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune


Det er en milepæl, at vi i Aarhus er selvforsynende med grøn energi. Sammen med den grønne energi fra bl.a. Studstrupværket og det nye biomassefyrede kraftvarmeværk leverer vi nu i kommunen tilstrækkeligt med grøn el og varme til, at vi kan dække vores eget forbrug. Alt i alt markerer Aarhus sig med den hidtil største danske omlægning til grøn energi ”.